دانلود مداحی حاج حامد خمسه دهه سوم ماه رمضان ۹۵

دانلود مداحی حاج حامد خمسه دهه سوم ماه رمضان ۹۵

مداح: حاج حامد خمسه

مکان: حسینیه پیروان امام حسین علیه السلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و یکم


حاج کاظم غفار نژاد(روضه حضرت علی{ع})                                                                                        زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۸ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط                                                              


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۷ / ۱۶ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۵۴ / ۸  MB                               پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه(سینه زنی -زمینه)                                                                                           زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۶ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۳ / ۹ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۰۳ / ۵  MB                               پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه(سینه زنی -نوحه)                                                                                         زمان فایل:   آیکون زمان   ۸ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۲۶ / ۵ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۸۴ / ۲  MB                               پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه(سینه زنی -واحد)                                                                                          زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۰ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۰۶ / ۶ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۲۵ / ۳  MB                               پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه(سینه زنی -شور)                                                                                         زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۰ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۱۴ / ۶ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۲۹ / ۳  MB                               پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و دوم(روضه حضرت علی{ع})                                                                                      زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۷ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۰۴ / ۱۰ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۲۲ /  ۵ MB                              پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و سوم


حاج کاظم غفار نژاد(روضه حضرت زهرا {س})                                                                                زمان فایل:   آیکون زمان   ۳۶ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۲۴ / ۲۱ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۸۳ / ۱۰  MB                               پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه(سینه زنی -روضه)                                                                                          زمان فایل:   آیکون زمان   ۷ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۱ / ۴ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۶۱ / ۴  MB                               پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه(سینه زنی -زمینه)                                                                                         زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۱ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۸ / ۷ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۱۰ / ۴  MB                               پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه(سینه زنی -نوحه)                                                                                          زمان فایل:   آیکون زمان   ۹ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۸۷ / ۵ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۱۵ / ۳  MB                               پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه(سینه زنی -واحد)                                                                                          زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۴ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۲۹ / ۸ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۳۶ / ۴  MB                               پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه(سینه زنی -شور)                                                                                          زمان فایل:   آیکون زمان   ۹ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۳۹ / ۵ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۹۱ / ۲  MB                               پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و چهارم(روضه حضرت امام محمدباقر{ع})                                                                    زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۳ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۸۸ / ۱۳ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۱۵ / ۷  MB                               پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و پنجم(روضه حضرت امام جعفرصادق{ع})                                                                     زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۲ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۹۶ / ۱۲ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۶۷ / ۶  MB                               پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و ششم(مناجات با امام زمان{عج}-روضه وداع)                                                              زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۶ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۴۶ / ۹ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۹۳ / ۴  MB                               پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و هفتم(روضه حضرت امام هادی{ع})                                                                              زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۰ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۹۱ / ۱۱ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۱۵ / ۶  MB                               پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و هشتم(روضه حضرت امام حسن عسکری{ع})                                                             زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۲ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۲۶ / ۱۳ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۸۲ / ۶  MB                               پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و نهم(روضه حضرت معصومه{س})                                                                                زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۲دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۱۵ / ۱۳ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۷۷ / ۶  MB                               پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست سی ام(روضه حضرت زهرا{س})                                                                                  زمان فایل:   آیکون زمان   ۰۰ دقیقه


 


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۰۰ / ۰۰ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۰۰ / ۰۰  MB                               پخش آیکون پخش

 

هیئت پیروان امام حسین علیه السلام

همچنین ببینید

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵ مداح: حاج حنیف طاهری مکان: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

حضرت على عليه السلام: خودت را به كارهاى زيبا (خدا پسندانه) عادت بده كه اگر به آنها عادت كنى برايت لذت بخش مى شوند. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 20 ، ص 266 امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : زهد چيست ؟ فرمود : رغبت به تقوي و بي رغبتي به دنيا . تحف العقول ، ص 227 حضرت على عليه السلام: هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاكيزه و گوارا مى گردد. تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 255 ، ح