دانلود مداحی حاج حامد خمسه دهه اول و دوم محرم ۹۴

                                                دانلود مداحی حاج حامد خمسه دهه اول و دوم محرم ۹۴شب-اول-محرم-1

مداح: حاج حامد خمسه

مکان: حسینیه پیروان امام حسین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب اول (روضه حضرت مسلم{ع})                                     زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۵ دقیقه

 دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۶ / ۱۴ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۷ / ۷ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(زمینه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۷ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۶ / ۴ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۳ / ۲ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(نوحه)                                                        زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۳ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۲ / ۸ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۱۰ / ۴ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(شور)                                                        زمان فایل:   آیکون زمان  ۸ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۷ / ۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۳ / ۲ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب دوم (روضه ورودیه کربلا)                                     زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۲ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۰ / ۱۳ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۱۲ / ۷ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(زمینه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۴ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۹ / ۸ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۱ / ۴ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(نوحه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۳ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                              دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۲ / ۸ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۷ / ۴ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(شور)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۲ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۷ / ۷ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۲ / ۴ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب سوم (روضه حضرت رقیه{س})                                     زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۸ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۲ / ۱۰ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۶ / ۵ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(زمینه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۷ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۶ / ۴ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۸ / ۲ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(نوحه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۰ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۱ / ۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۱۹ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(واحد)                                                       زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۳ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۵ / ۷ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۱۳ / ۴ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(شور)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۰ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۱ / ۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۰ /۳ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب چهارم (روضه دو طفلان حضرت زینب{س})                 زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۴ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۲ / ۸ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۵ / ۴ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(زمینه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۷  دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۱ / ۴ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۴ / ۲ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(نوحه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۴ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۴ / ۸ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۷ / ۴ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(شور)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۱ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۰ / ۷ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۴ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب پنجم (روضه حضرت عبدالله ابن الحسن{ع})                 زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۱ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۸ / ۱۲ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۸ / ۶ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(زمینه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۹ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۸ / ۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۲۹ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(واحد)                                                       زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۱ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۲۲ / ۷ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۶ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(شور)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۹ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۹ / ۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۱۳ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هفتم (روضه حضرت علی اصغر{ع})                             زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۶ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۶ / ۱۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۵ / ۷ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(زمینه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۲ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۷ / ۷ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۹ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(نوحه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۵ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۶ / ۹ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۹ / ۴ MB                                        پخش آیکون پخش


سینه زنی -(شور)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۱ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۳ / ۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۶ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هشتم (روضه حضرت علی اکبر{ع})                 زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۶ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۳ / ۱۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۲ / ۸ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(زمینه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۰ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۱۶ / ۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۸ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(نوحه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۷ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۴ / ۴ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۸ / ۲ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(واحد)                                                       زمان فایل:   آیکون زمان  ۷ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۲ / ۴ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۲ / ۲ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(شور)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۵ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۵ / ۹ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۳ / ۵ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب نهم(تاسوعا)-(روضه حضرت عباس{ع})                    زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۲ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۳۴ / ۱۳ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۷/ ۶ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(زمینه)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۰ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۱ / ۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۶ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(نوحه)                                                       زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۰ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۶ / ۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۲۴ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(واحد)                                                       زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۵ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۲۶ / ۹ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۴ / ۴ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(شور)                                                       زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۵ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۳ / ۹ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۲ / ۵ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب دهم(عاشوا)-(روضه امام حسین{ع})                            زمان فایل:   آیکون زمان   ۳۱ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۲ / ۱۸ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۷ / ۹ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(زمینه)                                                       زمان فایل:   آیکون زمان  ۹ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۹ / ۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۲۵ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(نوحه)                                                        زمان فایل:   آیکون زمان  ۷ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۶ / ۴ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۴ / ۲ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(واحد)                                                       زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۷ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۲ / ۱۰ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۲ / ۵ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(شور)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۲ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۳ / ۱۰ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۲ / ۵ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب یازدهم(شام غریبان)                                          

سینه زنی -(زمینه)                                                       زمان فایل:   آیکون زمان  ۸ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۲۷ / ۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۴ / ۲ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(نوحه)                                                        زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۴ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۹ / ۸ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۹ / ۴ MB                                        پخش آیکون پخش

سینه زنی -(شور)                                                      زمان فایل:   آیکون زمان  ۱۱ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۵ / ۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۸ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب دوازدهم-(روضه امام حسین{ع})                                زمان فایل:   آیکون زمان   ۳۱ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۲۷ / ۴ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۴ / ۲ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب شانزدهم-(روضه امام حسین{ع})                              زمان فایل:   آیکون زمان   ۸ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۷ / ۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۹ / ۲ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هفدهم-(روضه امام حسین{ع})                              زمان فایل:   آیکون زمان   ۹ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                             دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۱ / ۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۸ / ۲ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هجدهم-(روضه امام حسین{ع})                              زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۲ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۷ / ۷ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۷ / ۳ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب نوزدهم-(روضه امام حسین{ع})                              زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۸ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۲ / ۱۱ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۸ / ۵ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیستم-(روضه امام حسین{ع})                              زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۸ دقیقه

دانلود با کيفيت بالا                                             دانلود با کيفيت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۱ / ۱۱ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۴ / ۵ MB                                        پخش آیکون پخش

 

گزارش تصویری

هیئت پیروان امام حسین(علیه السلام)

همچنین ببینید

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵ مداح: حاج حنیف طاهری مکان: …

9 دیدگاه

 1. ممنون از بابت سرعت عمل در قرار دادن صوت برنامه ی هر شب
  سایت بسیار خوبی دارین.

 2. لطفا کلیپ های سینه زنی را هم بارید
  آخر بابا صبر ماه اندازه ای داره.

 3. سید مصطفی خاتمی

  به روی چشم.

 4. ادمین جان چرا پس شب چهارم نمیذاری؟
  منتظرما

 5. سلام چرا برنامه ی دهه دومو یکی در میون میذارید؟
  لطفا بررسی کنید.

  • سید مصطفی خاتمی

   سلام
   مداحان دهه دوم جناب آقایان غیاثی و خمسه می باشند که البته آقای خمسه به علت کسالت اکثر شبها غایب بودند.
   مداحی دهه دوم بصورت کامل در بخش مداحی حاج مهدی غیاثی موجود است.
   یا علی

 6. با عرض سلام و خدا قوت
  شب حضرت قاسم(ع) شب ششم محرم ۹۴ فایل های صوتی موجود نیست ممنون میشم بگذارید.
  التماس دعا

 7. سید مصطفی خاتمی

  سلام

  شب ششم به دلیل مشکلی که برای سیستم صوتی هیئت پیش آمد ،نتوانستیم برنامه ی هیئت را ضبط کنیم.

  التماس دعا
  یاعلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*