دانلود مداحی حاج حامد خمسه دهه دوم ماه رمضان ۹۴

دانلود مداحی حاج حامد خمسه دهه دوم ماه رمضان ۹۴تصویر-شاخص-کلیپ-های-صوتی-و-تصویری

مداح: حاج حامد خمسه

مکان: حسینیه پیروان امام حسین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب یازدهم (روضه حضرت زینب{س}-گودال قتلگاه)                                 زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۹ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۶۴ kbps                                                                  آیکون دانلود  دانلود با کیفیت ۳۲ kbps


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۱۶ / ۹ MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۵ / ۴  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب دوازدهم (روضه حضرت علی اکبر{ع})                                                 زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۷ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۶۴ kbps                                                                     آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۳۲ kbps


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۰۹ / ۱۲ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۷ / ۶  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب سیزدهم (روضه حضرت قاسم ابن الحسن{ع})                                    زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۷ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۶۴ kbps                                                                       آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۳۲ kbps


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۴ / ۱۲ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۴۷ / ۶  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب چهاردهم (روضه حضرت عبدالله ابن الحسن{ع})                                زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۱ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۶۴ kbps                                                                     آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۳۲ kbps


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۸۸ / ۹ MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۰۲ / ۵  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب پانزدهم (شب ولادت امام حسن مجتبی{ع})                                   زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۴ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۶۴ kbps                                                                   آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۳۲ kbps


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۳۸ / ۱۱ MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۴ / ۵  MB                               پخش آیکون پخش

حاج روح الله بهمنی(شب پانزدهم)                                                         زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۰ دقیقه

آیکون دانلود حاج روح الله بهمنی ۶۴ kbps                                                        آیکون دانلود حاج روح الله بهمنی ۳۲ kbps

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۹۱ / ۹ MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۱۸ /۵  MB                                پخش آیکون پخش

حاج رضا بخشیان(شب پانزدهم)                                                           زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۲ دقیقه

آیکون دانلود حاج رضا بخشیان ۶۴ kbps                                                          آیکون دانلود حاج رضا بخشیان ۳۲ kbps

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۵۷ / ۱۰ MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۵۱ / ۵  MB                                پخش آیکون پخش

حاج علی قرائیان(شب پانزدهم)                                                           زمان فایل:   آیکون زمان   ۹ دقیقه

آیکون دانلود حاج علی قرائیان ۶۴ kbps                                                          آیکون دانلود حاج علی قرائیان ۳۲ kbps

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۴۶ / ۴ MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۲۶ / ۲  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب شانزدهم (روضه امام حسن مجتبی{ع})                                        زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۷ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۶۴ kbps                                                                   آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۳۲ kbps


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۲۷ / ۸ MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۱۹ / ۴  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هفدهم (روضه حضرت اباالفضل الغباس{ع})                                      زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۸ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۶۴ kbps                                                                         آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۳۲ kbps


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۴۸ / ۸ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۲۹ / ۴  MB                                 پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هجدهم (روضه حضرت علی اصغر{ع})                                             زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۷ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۶۴ kbps                                                                         آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۳۲ kbps


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۷ / ۱۲ MB                                                             حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۵۲ / ۶  MB                                 پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب نوزدهم (شب احیاء اول-سینه زنی(زمینه – نوحه – واحد و شور)            زمان فایل:   آیکون زمان   ۳۸ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۶۴ kbps                                                                         آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۳۲ kbps


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۳ / ۱۷ MB                                                             حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۸۷ / ۸  MB                                پخش آیکون پخش

حاج رضا بخشیان(شب نوزدهم)                                                        زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۰ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۶۴ kbps                                                                         آیکون دانلود دانلود با کیفیت ۳۲ kbps


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۰۵ / ۹ MB                                                             حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۹ / ۴  MB                                 پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیستم (روضه حضرت علی{ع})                                                      زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۰ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                  آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۵ / ۱۱ MB                                                             حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۰۳ / ۷  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و یکم – سینه زنی{زمینه – واحد -شور}                            زمان فایل:   آیکون زمان   ۳۶ دقیقه

آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                       آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۵۶ / ۱۶ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۳۳ / ۸  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و سوم – سینه زنی{زمینه – واحد -شور}                      زمان فایل:   آیکون زمان   ۴۳ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                  آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۸ / ۲۴ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۴۴ / ۱۲  MB                                پخش آیکون پخش

هیئت پیروان امام حسین(علیه السلام)

همچنین ببینید

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵ مداح: حاج حنیف طاهری مکان: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*