احكام سفر

حدّ ترخّص

حدّ ترخّص‏ ملاک حدّ ترخّص س۹٫ معيار حدّ ترخّص شنيدن اذان و ديدن ديوارهاى شهر است، آيا يکى از آن دو کافى است يا اين‌که بايد هر دو با هم وجود داشته باشند؟ ج) احوط، رعايت هر دو علامت است، هرچند بعيد نيست که شنيده نشدن اذان براى تعيين حدّ ترخّص کافى باشد. س۱۰٫ آيا معيار حدّ ترخّص شنيدن صداى …

ادامه نوشته »