خدا شناسی

چرا در وجود خدا شک نمی کنید؟

  چرا در وجود خدا شک نمی کنید؟   برای شناخت انسان چهار ابزار و چهار راه وجود دارد. یکی راه حواس است که محصول آن علم است. دیگری راه عقل است که محصول آن حکمت و فلسفه است. یکی راه دل است که محصول آن عرفان و کشف و شهود است و در نهایت هم راه وحی است که …

ادامه نوشته »

چقدر خدا را می شناسید؟

  اینکه آیا معرفت الهی ممکن هست یا نه و آیا اصلاً باید دنبال این بحث باشیم یا نباشیم نظرهای مختلفی وجود دارد که از    بین آنها سه نظر برجسته تر است و بیشتر مدنظر قرار گرفته: ۱ – عده ای معتقد هستند انسان محدود است، فکر وعقلش نیز محدود است. در حالی که ذات باریتعالی و صفات خداوند …

ادامه نوشته »

ترین های خداشناسی

ترین های خداشناسی   براهین وجود خدا متعدد و بسیارند و افراد مختلف با سطح معرفتی و عقلی گوناگون راه های متفاوتی را در اثبات خدای تبارک و تعالی می پیمایند. اما در این میان براهین و استدلال هایی وجود دارند که "ترین" های استدلال های خداشناسی اند! در این نوشتار به بررسی این ترین ها می پردازیم!     …

ادامه نوشته »

شناخت کنه ذات خداوند امکان ندارد

شناخت کنه ذات خداوند امکان ندارد آنچه که اندیشمندان دینی در باب شناخت خداوند بیان می‌کنند این است که شناخت کنه ذات خداوند و احاطه کامل علمی به تمام ابعاد وجودی خداوند امکان ندارد؛ اما شناخت ذات از طریق شناخت وجهی از وجوه ذات که در قالب شناخت اسماء و صفات خداوند خواهد بود، ممکن است.       در …

ادامه نوشته »